Pravidlá súťaží na facebookovej stránke a instagramovom účte

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaží na facebookovej stránke "Rozvito" a instagramovom účte "rozvito.sk" vyhlasovateľa rozvito.sk (ďalej len "pravidlá").

 

ORGANIZÁTOR

Mgr. Erika Zavodská, Krivá 1042/14, 040 01 Košice-Juh, Slovenská republika, IČO: 55267971, DIČ: 1126728812, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 840-3060

(ďalej len ako „organizátor“).

 

ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽÍ

1. Účelom súťaží je propagácia produktov a služieb organizátora.

2. Predmetom súťaží je zodpovedanie otázky, splnenie úlohy alebo pokynov organizátora a uvedenie odpovede v komentári pod súťažný príspevok organizátora súťaže na jeho facebookovej stránke alebo instagramovom účte.

 

LEHOTA SÚŤAŽÍ

1. Presné trvanie súťaží je vždy uvedené v súťažnom príspevku.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaží sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami. (ďalej len ako „súťažiaci“)

2. Súťaží sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, tretie osoby spolupracujúce s organizátorom na tejto súťaži a osoby im blízke uvedené v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v §116 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaží a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, že v stanovenej lehote odpovie na otázku organizátora súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod súťažný príspevok organizátora súťaže na jeho facebookovej stránke alebo instagramovom účte pod príslušným príspevkom.

4. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz, t.j. vložením jedného komentára.

5. Zo súťaží je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol súťaže zúčastniť.

6. Pokiaľ sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nesplnila ktorúkoľvek z podmienok týchto pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiadny nárok na cenu.

7. Pokiaľ sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nesplní podmienky účasti na súťaži podľa pravidiel, výhru nezíska žiadna osoba.

8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

CENY V SÚŤAŽIACH A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať cenu, ktorá je vopred oznámená v súťažnom príspevku. (ďalej len ako „výherná cena“)

2. Hodnota výhernej ceny v žiadnej zo súťaži nepresiahne sumu 350 Eur (slovom: tristopäťdesiat eur).

3. Podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. – Zákon o dani z príjmov v platnom znení, peňažná i nepeňažná výhra v hodnote do 350 Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je plne oslobodená od dane z príjmov.

 

LOSOVANIE A OCENENIE

1. Losovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži podľa pravidiel a vyhrávajú cenu (ďalej len ako "výherca") bude prebiehať vždy v termíne uvedenom v súťažnom príspevku.

2. Vyhodnotenie splnenia podmienok podľa pravidiel a žrebovania výhercov vykonajú dvaja zamestnanci organizátora súťaže.

3. Žrebovaný bude jeden výherca výhernej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu len raz.

4. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný cez Facebook alebo Instagram, a to do 3 dní odo dňa ukončenia žrebovania. Výhra bude zaslaná na adresu výhercu v Slovenskej republike. Pokiaľ výherca neposkytne potrebné kontaktné údaje pre zaslanie ceny do 30 dní od oslovenia, bude vybraný náhradný výherca.

5. V prípade, že výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok týchto pravidiel, cena prepadne v prospech organizátora súťaže.

6. Organizátor poskytne maximálne dva pokusy na zaslanie výhry.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Potom, čo bude súťažiaci vyžrebovaný a vybraný ako výherca a získa cenu, môže udeliť organizátorovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude organizátor súťaže následne oprávnený spracovať osobné údaje výhercov, najmä vyhotoviť a zverejniť podobu, zvukovo-obrázkové záznamy, obrázkové snímky výhercov a zverejniť meno a priezvisko výhercov primeraným spôsobom v masovo komunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdaní ceny.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťažiach vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami. Pokiaľ osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek z podmienok alebo bodom v týchto pravidlách, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž odvolať, a to najmä v prípade, že by mu hrozila škoda. Odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej webovej stránke.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení pravidiel si organizátor súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a prípadne zmeniť pravidlo v zmysle bodu 1) tohto článku pravidiel.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

5. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, schválená ani riadená Facebookom a nie je s ním nijako spojená.

6. Tieto Pravidlá sú platné a účinné od 08.11.2023. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Pravidlá bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Späť do obchodu